Fő tevékenységek:
Az alapító tagok addigi munkálkodásából kiindulva.

Falutörténeti emlékek, szokások, hagyományok lejegyzése terén:       Kiss Jánosné
                                                                                                         Szitás Jánosné
                                                                                                         Korcz Tiborné


Művelődéstörténet, közösségi élet emlékei terén:     Dr. Szemethy Frigyes
                                                                               Frank Lajos
                                                                               Kéfer Ernő
                                                                               Némethné Varga Zsuzsanna

Néptánc művelése terén:  Galgóczi Attila
                                        Galambos Judit
                                        Burján Mónika
                                        Burján Tamás
                                        Palenik József

Muzeális értékű marionett bábok és színpad felújítása: Szeitz Lajosné

Hagyományok felújítása, gyűjtés, feldolgozás:      Rigó Endréné
                                                                           Süli Józsefné
                                                                           Darázs Jenőné

 

Helytörténeti gyűjtés és feldolgozás:
Forrásanyagokat, dokumentumokat, régi történeti feldolgozásokat egy kötetben összegyűjtöttük. Állandó helytörténeti kiállítási anyagot hoztunk létre, eredeti oklevelek másolataitól kezdve régi fényképekig, valamint tárgyi emlékekből. Több évi kutatás után Korcz Antalné egyesületi tagunk megírta „Halászi község múltja és jelene„ c. könyvét, melyet a millecentenárium évében megjelentettünk. A mai krónikások család- és élettörténeteit visszaemlékezéseit is megismertük és felkaroltuk, hogy eljussanak a megyei- és országos honismereti pályázatokra. Gyűjtőmunkánk fontos része a népi kultúra emlékeinek feltárása, megmentése. Ennek érdekében többoldalú feldolgozást végeztünk: leírás, fotózás, magnó- és videofelvételek. Katonabúcsúzók, lakodalmi szokások, bakterkiáltások, Balázsjárás, pünkösdölés, pásztorjáték, karácsonyi énekek, betlehemezés, mondókák, gyermekjátékok, népdalok, néptáncok kerültek megörökítésre. Helytörténeti kutatás eredménye, hogy felmutathatjuk az elmúlt közösségi élet emlékeit is: dalárda, leány és legényszervezetek, olvasókörök, színjátszók, néptáncosok tevékenységét.


Halászi Helytörténeti Füzetek megjelenésük sorrendjében, melyek a meghirdetett honismereti pályázatokon szerepeltek, amelyekre méltóképpen büszkék lehetünk.

I.Szitás Jánosné: Egy halászi monda és ami mögötte van.
Smuk László – Mészáros Győzőné: Szülőfalum régi élete
II.Szüts Károly: Kalandjaim a szovjet fronton
III.-IV. Smuk László: Katonaságtól a lágerig
V.-VI.  Smuk László: Életben maradni
VII.  Rigó Endréné: Halászi mondák, történetek. Honismereti szakkör
VIII.Gráczol Ferenc: Emlékirat
Kiss Jánosné: Emlékezéseim I.
IX.Szüts László: Katona emlékeim
X.Neuberger János: Neuberger család története
XI.Petrecz György: Egy Angliában élő férfi halászi emlékei
XII.Kiss Jánosné: Emlékezéseim II; Litresits András: Társaskörök, egyesületek
XIII.Weisz Ferenc: Hadifogságom története; Mészáros Győzőné: Tüzek és vizek
XIV.Neuberger Ferenc: Neuberger ház története. Emlékeim
XV.Mészáros Győzőné: Halászi első óvodája. A halászi régi iskola. A halászi sportpálya. Ne felejtsük el őket; Korcz Antalné: Adalékok Halászi történetéhez; Kiss Lajos: Ifjúságom vándorútja. Életem rejtelmei és megpróbáltatásai gyerekkoromból napjainkig.
XVI.Vass Erzsébet: Édesanyám életútja; Mayer Károlyné: Dunasor örökös lakója

Hagyományok ápolása:
Élő néphagyomány a Balázsjárás és a védőszent Szt. Márton tiszteletére tartott búcsúi lovas-felvonulás /Mindkettőről felvételt készített az MTV Néprajzi Műhelye/. A közelmúltban még élő, de a modern korban már elhagyott hagyományokat is felelevenítettünk: betlehemezés, Lucázás, farsangi dudabál. A helyi és tájjellegű, főleg saját gyűjtésű népdalok, gyermekjátékok, táncok megismertetésére és átadása céljából indítottuk el a néptánc oktatását és alakítottuk a népdalkört, a lovas hagyományok ápolása céljából újra alakult a lovasbandérium.

A falu közösségi életében,
művelődésében végzett tevékenység:

Megalakulásunk óta elsőrendű feladatunknak tartottuk a megmentett kulturális örökség közkinccsé tételét.
A közművelődés területére így a gyűjtőmunkából kiindulva a helytörténeti kiállítás megrendezésével léptünk. Majd hamarosan helyi lapokat és naptárt adtunk ki. A közösségi szokások és az azokban rejlő értékek felmutatására, a múltat idéző előadásokat tartottunk: „Eljön a Mikulás”, Régi szép Karácsonyest; „Farsangfarka” címmel. Táncházat szerveztünk, melyben idősek és fiatalok találkozhattak, a régi táncok így kerültek felszínre, és átadásra. Részt vett az Egyesület a néptánc-táboros gyerekek fogadásában és közös táncok szervezésében. Egyesületi tagok adtak szállást a csallóközi Somorja néptáncos gyerekeknek.
Hagyományőrzés témakörben továbbképzést szerveztünk a helyi és környékbeli pedagógusok részére. A régi Dalárda és a valamikori híres néptánccsoport számára jubileumi ünnepséget szerveztünk. Több alkalommal tartottunk a megye jeles néprajzosainak felkérésével előadásokat.
Kezdettől fogva kitartóan munkálkodtunk nemzeti ünnepek méltó megtartása érdekében. 1848/49 megyei emlékeiből gazdag kiállítási anyagot állítottunk össze. Millecentenárium évében minden nemzeti ünnep és megemlékezés alkalmából, történelmi előadásokat tartottunk valamint közadakozást szerveztünk egy millecentenáriumi emlékkő felállításához. Címer és zászló elkészítését is az évforduló jegyében tettük.
1997-től elindítottuk a „Helytörténeti füzetek” sorozatát a megyei és országos honismereti pályázatokon sikerrel szereplő dolgozatokból, jelenleg az Egyesület a 17 Füzetnél tart.
1998. március 15-én Szabadságharc 150. évfordulója alkalmából nagyszabású ünnepséget tartottunk a Halászi  Általános  Iskolával karöltve annak emlékére, hogy Kossuth Lajost a halászi bandérium kísérte mosonmagyaróvári toborzó útján felelevenítettük a lovas hagyományokat és elkezdtük a bandérium újjászervezését a régi emlékek alapján.
Minden ünnepi eseménynél – nemzeti ünnepek, falunap, magyar-magyar találkozók – az Egyesület tudott értékes támogatást nyújtani: helytörténet megismertetésével, néptánccsoport műsorral, vendégek fogadásával, kísérésével a Lovas Bandérium által.
Havi rendszerességgel szervezünk klub-összejöveteleket. Télen a jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsoltan fogadni tudjuk az élő néphagyományok ápolóit. A Millenium tiszteletére kirándulássorozatokat kezdeményeztünk a történelmi helyek felkeresésére, melyet rendszeresen minden évben megtesznek
.
Faluszépítésben való részvétel:
Közösségi összefogással nagyarányú temetőrendezési munkát végeztünk. Gondozzuk a régi pap és tanító sírokat. Épületrenoválási munkákban veszünk részt, a további tervek  között szerepel a falumúzeum létesítése. Szervezzük az összefogást a falubeli keresztek, kápolnák felújítására. Folyamatosan részt veszünk a parkok gondozásában.

Egyesületünk alapításának 20 éves évfordulójára tartott megemlékezések:

2010. december 09. – „Eljön a Mikulás” c. 20 éve felvett múltat idéző előadás vetítése2010. december 11. – Búcsúi „Csingislovak” szokás megtartóinak (régi- és mostani Elsőlegények) találkozója
2010. december 19. – „Régi szép karácsonyest” 20 éve felvett múltat idéző előadás és élő népszokás vetítése

2011. február 03. – „Farsang farka” szintén 20 éves felvett múltat idéző előadás vetítése. Élő népszokás: Balázs-járok fogadására

20 év szakmai eredménye:

-     Helytörténeti kiállítási anyag

-     Régi tárgyak gyűjteménye

-     Helyi és szigetközi népdal-gyűjtemény

-     Helyi és szigetközi néptánc-gyűjtemény

-     Néprajzi, honismereti dolgozatok, visszaemlékezések, családtörténetek.


Feldolgozások:

Katonabúcsúzó – Dalos, táncos játék

Eredetmonda – Dalos, táncos játék

Régi utca – Dalos, táncos játék

Farsangi történet – Jelenet

A pénteki legény- Jelenet

A halászi kocsmában- Dalos, táncos játék

Magyar népmesék: A kőleves

                             Kiskakas gyémánt félkrajcárja

Élő szokások fenntartása:

Balázsjárás, Búcsúi szokás, Lovashagyományok, Legénycéh (Legényavatás), farsangi mulatság.

Vallási hagyományok:

Gyalogos zarándoklat Máriakálnokra
Adventben népi karácsonyi énekek, pásztorjáték felelevenítése
November 11- Szt. Márton napjának megtartása
Szt. János kápolnába látogatás május 16-án

KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA

2011-ben az Önkormányzat a használaton kívüli iskola épületét átadta közösségi használatra. Együttműködési megállapodást kötött ennek érdekében az egyesület, az Önkormányzat és a Szent Márton Általános Iskola.
A LEADER Mosoni-sík egyesülethez benyújtottuk a " Helyi civil szervezetek fejlesztése"céljára kiírt pályázathoz a" Közösségi tér kialakítása" c. projektünket. A sikeres elbírálás eredményeként elnyertük a támogatást az épület fűtés és vízvezetékének korszerűsítésére és az udvarban egy favázas szín építésére.
A Legénycéh és a néptáncos fiatalok kimeszeltek termeket a használathoz takarításban részt vettek a használók: a Népdalkör és SzM táncos asszonyok
is. Így a földszinten kialakítottunk egy közösségi termet, melyben elhelyeztük az állandó helytörténeti kiállítás képi anyagát. Két termet táncpróbák tartására tettünk alkalmassá. Az emeleten szintén a fiatalok munkája által alakítottunk ki és rendeztünk be két múzeumi szobát a több, mint 25 év alatt összegyűjtött tárgyak elhelyezésére.
Célunk a népi kultúra emlékeinek gyűjtése, megóvása, átadása. A favázas színt is ennek szolgálatában közösségi célra jól ki lehet használni. A "Kincskeresés" több gyereket megmozgató rendezvényét, kézműves és néptánctáborokat lehet tartani, adventi programjaikat is tarthatják itt a közösségek, a Bertóké Napok néptánctalálkozónak is helyet adhat. 

 

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting