Fő tevékenységek:
Az alapító tagok addigi munkálkodásából kiindulva.

Falutörténeti emlékek, szokások, hagyományok lejegyzése terén:       Kiss Jánosné
                                                                                                         Szitás Jánosné
                                                                                                         Korcz Tiborné


Művelődéstörténet, közösségi élet emlékei terén:     Dr. Szemethy Frigyes
                                                                               Frank Lajos
                                                                               Kéfer Ernő
                                                                               Némethné Varga Zsuzsanna

Néptánc művelése terén:  Galgóczi Attila
                                        Galambos Judit
                                        Burján Mónika
                                        Burján Tamás
                                        Palenik József

Muzeális értékű marionett bábok és színpad felújítása: Szeitz Lajosné

Hagyományok felújítása, gyűjtés, feldolgozás:      Rigó Endréné
                                                                           Süli Józsefné
                                                                           Darázs Jenőné

 

Helytörténeti gyűjtés és feldolgozás:
Forrásanyagokat, dokumentumokat, régi történeti feldolgozásokat egy kötetben összegyűjtöttük. Állandó helytörténeti kiállítási anyagot hoztunk létre, eredeti oklevelek másolataitól kezdve régi fényképekig, valamint tárgyi emlékekből. Több évi kutatás után Korcz Antalné egyesületi tagunk megírta „Halászi község múltja és jelene„ c. könyvét, melyet a millecentenárium évében megjelentettünk. A mai krónikások család- és élettörténeteit visszaemlékezéseit is megismertük és felkaroltuk, hogy eljussanak a megyei- és országos honismereti pályázatokra. Gyűjtőmunkánk fontos része a népi kultúra emlékeinek feltárása, megmentése. Ennek érdekében többoldalú feldolgozást végeztünk: leírás, fotózás, magnó- és videofelvételek. Katonabúcsúzók, lakodalmi szokások, bakterkiáltások, Balázsjárás, pünkösdölés, pásztorjáték, karácsonyi énekek, betlehemezés, mondókák, gyermekjátékok, népdalok, néptáncok kerültek megörökítésre. Helytörténeti kutatás eredménye, hogy felmutathatjuk az elmúlt közösségi élet emlékeit is: dalárda, leány és legényszervezetek, olvasókörök, színjátszók, néptáncosok tevékenységét.


Halászi Helytörténeti Füzetek megjelenésük sorrendjében, melyek a meghirdetett honismereti pályázatokon szerepeltek, amelyekre méltóképpen büszkék lehetünk.

I.Szitás Jánosné: Egy halászi monda és ami mögötte van.
Smuk László – Mészáros Győzőné: Szülőfalum régi élete
II.Szüts Károly: Kalandjaim a szovjet fronton
III.-IV. Smuk László: Katonaságtól a lágerig
V.-VI.  Smuk László: Életben maradni
VII.  Rigó Endréné: Halászi mondák, történetek. Honismereti szakkör
VIII.Gráczol Ferenc: Emlékirat
Kiss Jánosné: Emlékezéseim I.
IX.Szüts László: Katona emlékeim
X.Neuberger János: Neuberger család története
XI.Petrecz György: Egy Angliában élő férfi halászi emlékei
XII.Kiss Jánosné: Emlékezéseim II; Litresits András: Társaskörök, egyesületek
XIII.Weisz Ferenc: Hadifogságom története; Mészáros Győzőné: Tüzek és vizek
XIV.Neuberger Ferenc: Neuberger ház története. Emlékeim
XV.Mészáros Győzőné: Halászi első óvodája. A halászi régi iskola. A halászi sportpálya. Ne felejtsük el őket; Korcz Antalné: Adalékok Halászi történetéhez; Kiss Lajos: Ifjúságom vándorútja. Életem rejtelmei és megpróbáltatásai gyerekkoromból napjainkig.
XVI.Vass Erzsébet: Édesanyám életútja; Mayer Károlyné: Dunasor örökös lakója

Hagyományok ápolása:
Élő néphagyomány a Balázsjárás és a védőszent Szt. Márton tiszteletére tartott búcsúi lovas-felvonulás /Mindkettőről felvételt készített az MTV Néprajzi Műhelye/. A közelmúltban még élő, de a modern korban már elhagyott hagyományokat is felelevenítettünk: betlehemezés, Lucázás, farsangi dudabál. A helyi és tájjellegű, főleg saját gyűjtésű népdalok, gyermekjátékok, táncok megismertetésére és átadása céljából indítottuk el a néptánc oktatását és alakítottuk a népdalkört, a lovas hagyományok ápolása céljából újra alakult a lovasbandérium.

A falu közösségi életében,
művelődésében végzett tevékenység:

Megalakulásunk óta elsőrendű feladatunknak tartottuk a megmentett kulturális örökség közkinccsé tételét.
A közművelődés területére így a gyűjtőmunkából kiindulva a helytörténeti kiállítás megrendezésével léptünk. Majd hamarosan helyi lapokat és naptárt adtunk ki. A közösségi szokások és az azokban rejlő értékek felmutatására, a múltat idéző előadásokat tartottunk: „Eljön a Mikulás”, Régi szép Karácsonyest; „Farsangfarka” címmel. Táncházat szerveztünk, melyben idősek és fiatalok találkozhattak, a régi táncok így kerültek felszínre, és átadásra. Részt vett az Egyesület a néptánc-táboros gyerekek fogadásában és közös táncok szervezésében. Egyesületi tagok adtak szállást a csallóközi Somorja néptáncos gyerekeknek.
Hagyományőrzés témakörben továbbképzést szerveztünk a helyi és környékbeli pedagógusok részére. A régi Dalárda és a valamikori híres néptánccsoport számára jubileumi ünnepséget szerveztünk. Több alkalommal tartottunk a megye jeles néprajzosainak felkérésével előadásokat.
Kezdettől fogva kitartóan munkálkodtunk nemzeti ünnepek méltó megtartása érdekében. 1848/49 megyei emlékeiből gazdag kiállítási anyagot állítottunk össze. Millecentenárium évében minden nemzeti ünnep és megemlékezés alkalmából, történelmi előadásokat tartottunk valamint közadakozást szerveztünk egy millecentenáriumi emlékkő felállításához. Címer és zászló elkészítését is az évforduló jegyében tettük.
1997-től elindítottuk a „Helytörténeti füzetek” sorozatát a megyei és országos honismereti pályázatokon sikerrel szereplő dolgozatokból, jelenleg az Egyesület a 17 Füzetnél tart.
1998. március 15-én Szabadságharc 150. évfordulója alkalmából nagyszabású ünnepséget tartottunk a Halászi  Általános  Iskolával karöltve annak emlékére, hogy Kossuth Lajost a halászi bandérium kísérte mosonmagyaróvári toborzó útján felelevenítettük a lovas hagyományokat és elkezdtük a bandérium újjászervezését a régi emlékek alapján.
Minden ünnepi eseménynél – nemzeti ünnepek, falunap, magyar-magyar találkozók – az Egyesület tudott értékes támogatást nyújtani: helytörténet megismertetésével, néptánccsoport műsorral, vendégek fogadásával, kísérésével a Lovas Bandérium által.
Havi rendszerességgel szervezünk klub-összejöveteleket. Télen a jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsoltan fogadni tudjuk az élő néphagyományok ápolóit. A Millenium tiszteletére kirándulássorozatokat kezdeményeztünk a történelmi helyek felkeresésére, melyet rendszeresen minden évben megtesznek
.Faluszépítésben való részvétel:
Közösségi összefogással nagyarányú temetőrendezési munkát végeztünk. Gondozzuk a régi pap és tanító sírokat. Épületrenoválási munkákban veszünk részt, a további tervek  között szerepel a falumúzeum létesítése. Szervezzük az összefogást a falubeli keresztek, kápolnák felújítására. Folyamatosan részt veszünk a parkok gondozásában.

Egyesületünk alapításának 20 éves évfordulójára tartott megemlékezések:

2010. december 09. – „Eljön a Mikulás” c. 20 éve felvett múltat idéző előadás vetítése2010. december 11. – Búcsúi „Csingislovak” szokás megtartóinak (régi- és mostani Elsőlegények) találkozója
2010. december 19. – „Régi szép karácsonyest” 20 éve felvett múltat idéző előadás és élő népszokás vetítése

2011. február 03. – „Farsang farka” szintén 20 éves felvett múltat idéző előadás vetítése. Élő népszokás: Balázs-járok fogadására

20 év szakmai eredménye:

-     Helytörténeti kiállítási anyag

-     Régi tárgyak gyűjteménye

-     Helyi és szigetközi népdal-gyűjtemény

-     Helyi és szigetközi néptánc-gyűjtemény

-     Néprajzi, honismereti dolgozatok, visszaemlékezések, családtörténetek.


Feldolgozások:

Katonabúcsúzó – Dalos, táncos játék

Eredetmonda – Dalos, táncos játék

Régi utca – Dalos, táncos játék

Farsangi történet – Jelenet

A pénteki legény- Jelenet

A halászi kocsmában- Dalos, táncos játék

Magyar népmesék: A kőleves

                             Kiskakas gyémánt félkrajcárja

Élő szokások fenntartása:

Balázsjárás, Búcsúi szokás, Lovashagyományok, Legénycéh (Legényavatás), farsangi mulatság.

Vallási hagyományok:

Gyalogos zarándoklat Máriakálnokra
Adventben népi karácsonyi énekek, pásztorjáték felelevenítése
November 11- Szt. Márton napjának megtartása
Szt. János kápolnába látogatás május 16-án


KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA

2011-ben az Önkormányzat a használaton kívüli iskola épületét átadta közösségi használatra. Együttműködési megállapodást kötött ennek érdekében az egyesület, az Önkormányzat és a Szent Márton Általános Iskola.
A LEADER Mosoni-sík egyesülethez benyújtottuk a " Helyi civil szervezetek fejlesztése"céljára kiírt pályázathoz a" Közösségi tér kialakítása" c. projektünket. A sikeres elbírálás eredményeként elnyertük a támogatást az épület fűtés és vízvezetékének korszerűsítésére és az udvarban egy favázas szín építésére.

A Legénycéh és a néptáncos fiatalok kimeszeltek termeket a használathoz takarításban részt vettek a használók: a Népdalkör és SzM táncos asszonyok
is. Így a földszinten kialakítottunk egy közösségi termet, melyben elhelyeztük az állandó helytörténeti kiállítás képi anyagát. Két termet táncpróbák tartására tettünk alkalmassá. Az emeleten szintén a fiatalok munkája által
alakítottunk ki és rendeztünk be két múzeumi szobát a több, mint 25 év alatt összegyűjtött tárgyak elhelyezésére.
Célunk a népi kultúra emlékeinek gyűjtése, megóvása, átadása. A favázas színt is ennek szolgálatában közösségi célra jól ki lehet használni. A "Kincskeresés" több gyereket megmozgató rendezvényét, kézműves és néptánctáborokat lehet tartani, adventi programjaikat is tarthatják itt a közösségek, a Bertóké Napok néptánctalálkozónak is helyet adhat.

HELYTÖRTÉNET MÚZEUM négy teremben foglal helyet:
1. Közösségi helységben foglal helyet a helytörténet képi anyaga
2. Konyha és kamra, foglalkozási eszközök
3. Szobák és egyházi emlékek
4. Méry Vince terem, bábjátszás emlékei


 HALÁSZI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR létrehozásában vállalt szerep

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2013.(XII.2.) határozata szerint értéktár bizottságot hozott létre.
Elnök: Süli Józsefné
Darázs Jenőné tag
Rigó Endréné tag

A Halászi Települési Értéktár Bizottság a már sok éve folyó értékeket számba
vevő munkájára alapozva a 114/2013.(IV.16) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően végezte a további tevékenységét.
Az egyesületi tagok adták be a javaslatokat a rendeletben megadott mellékleten, mely tartalmazza a benyújtó személy adatait. A nemzeti érték adatait: megnevezés, mely kategóriába tartozik, fellelhetőségének helye, szöveges bemutatás, egyedi jellemzőinek, történetének leírása. Továbbá indoklás az értéktárba való felvétel mellett és  az értékről szóló források listája.
A javaslatok alapján felvett helyi értékek
Kulturális örökség területéről:
Petőfi emlékmű
Nepomuki Szt. János kápolna
Lourdesi kápolna
'56-os emlékkő
Szt. Flórián szobor
Szt. Kereszt kápolna
Hősök Fala
Szt. Márton római katolikus templom
Barokk parasztházak
Történelmi emlékkő
Falubeli és határban lévő keresztek
Helytörténeti gyűjtemény
Királyi kiváltságlevelek
Méry Vince hagyatéka, marionett bábjátszás
Búcsúi csingis lovas szokás
Lovasbandérium
Balázsjárás
Történelmi mondák

Gasztronómia területéről:
Lakodalmi kulcsos lepény

Várhatók további javaslatok pl. személyekről, természeti értékekről, amit bárki beadhat.

Az értéktárról filmfelvétel készült és kiállítási anyag.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság a továbbított értékek közül felvette a "Halászi Lovasbandérium és a búcsúi "csingis lovas" szokások" nemzeti értékeket. A film mellékletként került a megyei javaslathoz.

A helyi értéktár képi anyaga a galériában látható.

Rövid ismertetők az értéktárhoz:

Petőfi emlékmű- története a hídhoz kapcsolódik. Az első vashíd 1906-ban épült. A visszavonuló németek 1945 március 28-án felrobbantották. 1947-ben újjáépítették.1948-ban Petőfi híd nevet kapta, a Petőfi emlékművet 1949-ben helyezték a hídra, Borsa Antal győri iparművész alkotása.
1992-ben egy rönkszállító autó a hidat leszakította. 2010-ben készült el a mostani szép híd.

Nepomuki Szt. János kápolna- 1895-ben épült barokk stílusban az előző lebontott kápolna helyén. A szobor szépen kidolgozott fából készült alkotás.
A kápolnát egyesületünk összefogással, támogatásokból felújíttatta. 2001- 2003-ban. 2010-ben megyei támogatásból és 1 % felajánlásából kifestésre került.

Lourdesi kápolna- 1904-ben építtette Litresits Mátyás és neje Mészáros Anna. Benne Szűz Mária és a térdeplő Bernadett szobra látható. 2010-ben szintén felújításra került.

'56-os emlékkő- Az Egészségház előtti parkosított részen került felállításra 2012-ben. Fittler Ottó alkotása.A két áldozat nevét- Sipos Gyula és Szuhányi József- is megörökítették. Október 23-án az ünnepi megemlékezés méltó helye.

Szt. Flórián szobor- Cseh György és neje Mátyás Ilona állíttatta fogadalomból 1864-ben.

Szent Kereszt kápolna, a temetői kápolna- 1895-ben építtette Nyulassy Katalin.

Hősök Fala- A temetőben a kocsiszín falára elhelyezett két mészkő táblából, közöttük a templomtorony előző keresztjéből, és alatta két kisebb márványtáblából áll. Külön- külön táblán örökítették meg az első és második világháborúban elesettek és a háborúk áldozatainak neveit.Az '56-os áldozatok neve egy kisebb márványtáblára került.

Szt. Márton római katolikus templom - Mária Krisztina főhercegnő építtette barokk stílusban. 1777-ben szentelték fel. Falaiba beépítették az előző templom köveit.

Barokk parasztházak- Több ilyen stílusú házak közül kettő maradt fenn: Neuberger ház és Fazekas ház egymás mellett. A XIX. sz. elején épülhettek.

Történelmi emlékkő- A millecentenárium évében állíttatta a község. Az egyik oldalára felkerült egy 1948-ban állított márvány emléktábla, ezért március 15-én itt koszorúznak. A másik oldalon réz plakettek örökítik meg történelmünk fontos eseményeit. Alkotójuk Lebó Ferenc szobrászművész.

Falubeli és határban lévő keresztek- kő keresztek.
1. Templom bejáratával szemben: 1818 HM /Heveder Mihály/
2.  Szt. Márton utcában: 1851 PL /Parapatits Lőrinc/
3. Révai utca végén a "Paptagi kereszt" 13 polgár állíttatta 1851-ben
4. Győri út mellett: Hauk Antal és neje 1915
5. Győri út mellettt a kálnoki betérőnél: Karácsony Lászlóné
6. Kálnoki úton: Neuberger testvérek 1944
7. Szigeti úton: Tonomár Ferenc 1948

Helytörténeti gyűjtemény- áll képi és írott emlékekből, összegyűjtött tárgyakból, melyeknek nagy részük a régi iskolában kialakított Helytörténeti Múzeumban kapott helyet.
1. Gyűjtemény képi anyaga /4-es terem/
2. Konyha, kamra, foglalkozási eszközök /8-as terem/
3. Két szoba berendezése és egyházi emlékek /6-os terem/
4. Méry Vince bábos hagyatéka, színpad, kellékek, díszletek, marionett bábok.
    Iskolai bábjátszás emlékei, Süli Józsefné bábjai. /7-es terem/

Királyi kiváltságlevelek- 1550-től kezdődően 1828-ig kiadott 11 db oklevél. A Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltárban találhatók.

Méry Vince hagyatéka, marionett bábjátszás- az örökölt tárgyi emlékek és a marionett bábjátszás tudománya együtt képezi az egyedülálló értéket, melyet az óvoda marionett bábcsoportja őriz és művel 1987 óta.
/Bővebben a honlapon: Marionett Bábcsoport/

Búcsúi "csingislovas" szokás- régi korból eredő máig élő hagyomány Szt. Márton tisztelete fejeződik ki a díszes fogatok felvonulásában, a vallási és világi szokás kapcsolódik egymáshoz./Bővebben: régi képek gyűjteménye/

Lovasbandérium- mezővárosi múltban gyökerezik.1998-ban újra alakult.
/Bővebben a honlapon: Lovasbandérium/

Balázsjárás- régi korból fennmaradt. Célja a gyerekek iskolába hívása és a tanító számára való adománygyűjtés volt.Ma is élő hagyomány.

Történelmi mondák- megismerésük a helyi honismeret alapja.
1. Eredetmonda
2. Salamonok
3. Aranyos, Csepevár, Papsíri
4. Germekerdő, gyermekkert
5. Major vitéz

Helyi értékek bővebb megismeréséhez ajánlott: Korcz Antalné: Halászi község múltja és jelene c. könyv /1996/.
Helytörténeti füzetek sorozata /Könyvtárban található/
Dr. Barsi Ernő: Daloló Szigetköz
Dr. Timaffy László: Táltosok,tudósók, boszorkányok
Film: Halászi Értéktár /2016/
MTV felvételek: Búcsúról és Balázsjátásról
Video felvételek


Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting